Jacobs & Morawska Fine Art Consulting

The Art of Collecting and Investing in Art
As managed by Museum Professionals 

Dokumenty Prawne i Zabezpieczenie

Dokumenty Prawne i Zabezpieczenie

Dokumenty Prawne i Zabezpieczenie

Kiedyś biznes w świecie sztuki opierał się na uścisku dłoni. Nigdy nie było to zbyt rozsądne, lecz obecnie – w wyjątkowo skomplikowanym świecie – postępowanie takie pozostaje to poza wszelką wątpliwością, szczególnie że sztuka stała się wyjątkowo kosztowna. Kolekcjonerzy sztuki i inwestorzy muszą domagać się najlepszych praktyk w postępowaniu przy transakcjach dzieł sztuki, w tym negocjować odpowiednie dokumenty prawne w zależności od transakcji.


Nabycie oraz sprzedaż dzieł sztuki

W momencie zakupu bądź sprzedaży dzieła sztuki kolekcjonerzy muszą się upewnić, że udokumentowali swoje zamiary. Krótkoterminowe faktury wystawiane przez galerie i marszandów nie są już wystarczające by adekwatnie udokumentować przeniesienie tytułu własności do dzieła sztuki. Odpowiednimi dokumentami jest Umowa Kupna-Sprzedaży wraz z Wekslem, która zawiera odpowiednie warunki oraz gwarancje ze strony sprzedawcy dotyczące takich kwestii jak autentyczność i tytuł własności do dzieła sztuki, klauzule dotyczące ryzyka utraty oraz odpowiedzialności ubezpieczyciela, odpowiedzialności podatkowej, celnej oraz prowizji, jak również odszkodowania na wypadek naruszenia zasad umowy – wszystkie powyższe muszą być wynegocjowane oraz zaakceptowane przez strony zawierające transakcję.


Przekazanie w komis dzieł sztuki do galerii, prywatnych marszandów oraz na targi sztuki

W przeszłości kolekcjonerzy, którzy przekazywali w komis dzieła sztuki galeriom zadowalali się dostarczeniem prac na sprzedaż – nie interesowało ich zabezpieczenie prac przed trzecimi stronami, wierzycielami galerii. Jacobs & Morawska upewnia się, że odpowiednia umowa komisyjna jest zawsze wynegocjowana pomiędzy konsygnantem a konsygnatariuszem. Firma zbiera dane dotyczące prawa zastawu oraz wyroków konsygnatariusza i zajmuje się wszystkimi wymaganiami stawianymi przez organy państwowe by udokumentować zaistnienie przekazu. Co więcej, upewniamy się, że warunki przekazu takie jak czas, ceny sprzedaży, dostępne zniżki oraz odpowiedzialność za wydatki są adekwatnie opisane w umowie komisyjnej.


Przekazanie w komis dzieł sztuki do domów aukcyjnych

W momencie przekazania w komis dzieła sztuki na sprzedaż do domu aukcyjnego, dom aukcyjny zawsze zaoferuje warunki przekazu znacznie bardziej korzystniejsze dla siebie aniżeli dla klienta. Istnieje długa lista zagadnień, które podlegają negocjacji z każdym domem aukcyjnym, jednakże jeżeli konsygnant nie jest świadomy, czego może się domagać, domy aukcyjne same o tym nigdy nie wspomną.

Opierając się na doświadczeniu w negocjacjach z najważniejszymi domami aukcyjnymi na całym świecie, zespół Jacobs & Morawska posiada wiedzę dotyczącą ustępstw, jakie dokonywały domy aukcyjne w przeszłości. Dzięki temu Jacobs & Morawska wychodzi z unikatowej pozycji, by domagać się podobnych ustępstw w imieniu reprezentowanych Klientów.


Wypożyczenie dzieł sztuki muzeum

W momencie wypożyczania dzieła sztuki muzeum, takie instytucje najczęściej posługują się standardowymi umowami wypożyczenia, które całkowicie zabezpieczają muzea dając jednocześnie minimalne zabezpieczenia dla właścicieli dzieł sztuki.  Aby zagwarantować Klientom wymagany poziom zabezpieczeń, firma Jacobs & Morawska rozwinęła własnościowy Aneks Warunków Wypożyczania Dzieł Sztuki, który dostarcza osobom udzielającym wypożyczenia dzieła sztuki odpowiedni stopień zabezpieczenia zgodny z najlepszymi praktykami, które są powszechnie akceptowalne przez muzea.


Przechowywanie dzieł sztuki w Magazynach Sztuki

Przechowywanie dzieł sztuki w magazynach sztuki wytwarza stosunek pomiędzy deponentem a depozytariuszem, który musi zostać udokumentowany odpowiednią formą Umowy Opieki/Magazynowania. Zespół Jacobs & Morawska jest biegły w negocjowaniu zasad, na jakich oparte są tego rodzaju umowy, dzięki czemu zapewnia przechowywanie prac i innych wartościowych przedmiotów na odpowiednich zasadach.


W zakresie wszystkich strategii inwestycyjnych, planowania podatkowego oraz innych kwestii prawnych Jacobs & Morawska współpracuje bezpośrednio z Enrique Libermanem, który jest jednym z najbardziej uznanych na świecie prawników specjalizujących się w dziełach sztuki oraz wielkim autorytetem w dziedzinie inwestycji w dzieła sztuki i zarządzania funduszami inwestycyjnymi opartymi na sztuce. Bezpośrednia współpraca z Enrique Libermanem umożliwia naszym naszym Klientom dostęp po obniżonych cenach do najwyższej jakości usług prawnych zgodnych z najlepszymi praktykami na rynku sztuki.